مدیریت استعدادها

مدیریت استعدادها
سیستم مدیریت استعدادها یکی از مباحث نوین مدیریتی است که در حال حاضر به عنوان ابزاری موثر در سازمان ها در راستای توسعه سرمایه انسانی جای خود را به خوبی باز کرده است. در واقع نظام مدیریت استعدادها اشاره به فرایندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسائی شده اند و از طریق برنامه ریزی متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده می شوند. از آنجائی که سازمان ها در آینده با چالش رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند شد و برای مدیریت این چالش ها نیاز به منابع انساني شایسته تر و اثربخش تر از منابع انساني امروز خواهند داشت لذا مدیریت استعدادها هر روز از اهمیت بیشتری در سازمانهای آینده نگر و آینده ساز برخوردار می شود. مهم ترین مطلبی که در تعریف استعداد باید متذکر شد این است که استعداد به خودی خود هرگز منحصر به یک گروه و نژاد و جنس و یا طبقه خاص از جامعه نمی شود اما فرصت ابراز استعداد ممکن است بسیار محدود باشد و لذا بیشترین توسعه اجتماعی قرن بیستم به علت گسترش فرصت ها بود چرا که موقعیت، نژاد و جنس مانعی برای ابراز استعداد نبودند.
امروزه سازمان ها به خوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب و کار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با درک نیاز به استخدام، توسعه و نگهداشت استعدادها‌‌، سازمانها دریافته‌اند که استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی به بهترین نتیجه‌ها نیازمند مدیریت می باشند امروزه مدیریت استعداد به عنوان یک وظیفه سازمانی که مسئولیت آن به عهده تمام بخش ها می باشد، بسیار جدی تر موردنظر قرار گرفته است. تحقیقات اخیر انجام گرفته در حوزه مدیریت منابع انسانی همگی لزوم رویکرد به سیستم مدیریت استعدادها را بازگو می نمایند.
مشاوران سیستم های پیشرفته زاوش با کشف استعدادهای مورد نیاز سازمان، جذب استعدادها، پرورش و سرعت بخشیدن به توسعه آنها، حفظ استعدادها و انگیزه بخشی کافی به آنها در جهت تدوین چشم انداز مورد نظر توسط مدیران ارشد و کارشناسان، تبیین وضع فعلی سازمان با استفاده از ماتریس SWOT و تأکید بر روی عوامل کلیدی موفقیت سازمان، اندازه گیری فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب (شكاف وضعيت) در سازمان و بررسی نیاز به نیروی انسانی مناسب در این راستا وانجام برنامه های آموزشی و پرورشی لازم به سازمان در جهت مدیریت استعداد ها یاری می رسانند.