مدیریت استراتژیک و ساختار

سازمان ها برای رسیدن به اهداف موسسین خود تاسیس می شوند. ضرورت مديريت استراتژيك تصميم‌گيري بر روي بهترين راه براي حركت به سمت اجراي ماموريت و رسيدن به اهداف سازمان است. مديريت استراتژيك به شكل تركيبي از تحليل‌ها، تصميمات و اقدامات تعريف مي شود كه يك سازمان براي ايجاد و نگهداشت مزيت‌هاي رقابتي در پيش مي‌گيرد. در دل مديريت استراتژيك اين سوال وجود دارد كه چگونه و چرا برخي از سازمانها بهتر از بقيه كار مي كنند؟
استراتژي عبارتست از برنامه جامع واحد و كاملي كه بر مبناي آن نيل به اهداف اساسي سازمان تضمين مي شود. استراتژي الگويي براي پاسخ سازمان به محيط اطرافش در طول زمان است و در کل به فرایند تعیین مأموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های ریز سازمان می پردازد. امروزه بیشتر سازمانها برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه های استراتژیک می باشند .این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها ،اهداف و مأموریت ها ،اندازه ،پویایی ،درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد از این رو برنامه ریزی های استراتژیک می بایست با نگاه به آن عوامل تعیین گردد .اما تدوین استراتژي بدون اجرا سودي ندارد و اهداف سازمان را برآورده نمی سازد. به همین دلیل مدیران سازمان‌ها به ابزاری مناسب نیاز دارند که استراتژی خود را به درستی اجرایی کنند و در طول اجرا از ابتدا تا انتها بر حسن انجام استراتژی کنترل و نظارت داشته باشند تا شرکت بتواند به اهداف خود برسد.
مديريت استراتژيك از سه بخش تحليل، فرموله‌سازي و اجراي استراتژي‌ تشكيل مي‌شود. در گام تحليل استراتژيك، سازمان‌ها به شناسايي وضعيت مي‌پردازند. وضعیت پیچیده ی پیش روی مدیران و برنامه ریزان سازمان را ناگزیر می کند که از اندیشه و رویکرد سیستمی برای شناخت ،تجزیه و تحلیل فرصت ها ،موقعیت ها ،تهدید ها و محدودیت های محیط بیرونی و جنبه های مثبت و منفی (نقاط قوت و ضعف ) درونی سازمان استفاده نموده ،تا بتوانند توانایی ها و ظرفیت های سازمان را با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل ها بدست آمده و تقویت نموده تا شرایط برای اجرای برنامه ها در سازمان بوجود آید . در اين بخش استراتژي‌ها فرموله‌سازي مي‌شوند و در نهايت بر اساس منابع و اولويت‌هاي سازمان اجراي خواهند شد.
مديريت استراتژيك با ساختار سازماني ارتباطي تنگاتنگ دارد. همانگونه كه ساختار سازماني بايستي متناسب به گونه اي طراحي شود كه امكان پياده‌سازي استراتژي‌ها را فراهم سازد، در هنگام فرموله‌سازي استراتژي‌ها بايستي توجه شود كه اين استراتژي‌ها متناسب با توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه ساختار انتخاب شوند.
ساختار سازمانی یک شکل منظم از نقش ها، روش ها، مکانیزم کنترل، شرح شغل‌ها و فرآیند تصمیم گیری می‌باشد که تحت نفوذ عواملی مانند موقعیت، اندازه و عمر شرکت قرار می گیرد. ساختار سازمانی به تنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمی کند لذا برای ایجاد مزیت رقابتی باید ساختار با استراتژی سازمان در تعادل و مرتبط باشد. ساختار ها بايد متناسب با نیاز های مدیران و خصوصيات و ويژگي‌هاي سازمان اعم از محدوديت‌هاي منابع انساني و فرهنگ سازماني موجود در سازمان طراحي شوند. به همین دلیل مشاوران زاوش بواسطه مفاهیم، بستر ها، ابزارها و روش‌هاي اين حوزه شما را در طراحي چشم انداز های آتی برای سازمان و انتخاب استراتژي‌ها و ساختارهاي مناسب به منظور انطباق و سازگاري با شرایط آینده پیش رو ياري می نمایند.