طراحی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی يك مدل ساختاري مناسب ايجاد كننده يك طرح شفاف از چگونگي سازماندهي منابع و عمليات جهت دستيابي به اولويت‌هاي استراتژيك سازمان مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد سازمان ها با مدل‌هاي عملياتي قويتر چهاربرابر موفق تر در دستيابي به رشد سودآور و پايدار مي باشند. زاوش بواسطه ارزيابي و تحليل ساختار سازماني به سازمان ها كمك مي كند ساختاري همسو با اهداف كسب و كار خود و چابك تر نسبت به رقبا داشته باشند.