معماری سازمانی

مماري سازماني يك چارچوب مفهومي است كه تشريح كننده چگونگي ايجاد سازمان بواسطه تعريف اجزاي اساسي و روابط ميان آنهاست. «معماري سازماني» مجموعه ايست از نقشه هاي فني، نمودارها و مستنداتي كه به منظور تعريف ماموريتها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموريتها، فناوري هاي مورد نياز جهت انجام ماموريتهاي فوق، و فرايندهاي انتقالي لازم جهت راه اندازي فناوري هاي جديد در پاسخ به تغييرات ماموريتها، بكار گرفته ميشود. «معماري سازماني» شامل معماري وضع موجود، معماري وضع مطلوب، و يك طرح انتقالي است. معماري سازماني چارچوبی برای تبیین، هماهنگ سازی و همسو سازی کلیه فعالیت ها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان است. امروزه معماری نه تنها در "سخت افزار" و "نرم افزار" اهمیت یافته بلکه در مدیریت جنبه های مختلف سازمان نیز نیاز به تدوین معماری ضروری شده است. معماري سازماني شامل مدل هاي كسب و كار، فرآیندها، داده ها، سيستم هاي پشتيباني كننده، شبکه و همچنين زيرساختهاي فناوری براي هر دوي معماري وضع موجود و وضع مطلوب است، همچنين در معماري سازماني نياز به استانداردها، ملاحظات امنيتي و يك طرح انتقال مي باشد. در حال حاضر، معماري سازماني يکي از برترين راه‌حل‌هاي توسعه و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در سازمان‌ها، محسوب مي‌شود.
در سازمان‌هاي امروزه كه اغلب داراي ابعاد و ساختارهاي پيچيده و از نظر فيزيكي توزيع شده هستند تنها ذكر اينكه چه كارهايي بايد توسط چه کساني (شرح وظايف) انجام شود كافي نيست، بلكه فرآيندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادي که در سازمان انجام وظيفه مي‌کنند بايد با اهداف و راهبردهاي سازمان که در قالب برنامه‌ريزي راهبردي ارائه مي‌شوند، همخواني داشته باشد. چنين امري مستلزم آن است كه سازمان داراي يك نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از اين نقشه، روابط بين ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نياز با تغييرات هماهنگ نمايد.
معماري سازماني شامل چهار معماري مرتبط با يكديگر است كه شامل معماری کسب و کار ،معماری نرم افزارهاي کاربردي، معماری داده/اطلاعات ومعماری زیر ساخت می باشد.
يك معماري كسب و كار نتيجه تعريف استراتژي‌هاي كسب و كار، فرايندها و نيازمندي‌هاي كاركردي آن است. طراحي معماري كسب و كار يك فرآيند منظم با رويكرد چشم انداز كسب و كار كه استراتژي‌هاي كسب و كار سازمان را مشخص مي كند و سرمايه‌ها و فرآيندهاي مورد نياز براي اجراي استراتژي‌ها را بيان مي كند و در نهايت اثر آنها بر روي كاركردهاي كسب و كار تشريح مي كند. در واقع معماري كسب و كار يك تصوير از سازمان كسب و كار، ارتباطش با فرايندهاي سطح كلان كسب كار كه به اهداف اولويت‌‌دار سازمان مرتبط هستند.
معماري نرم افزارهاي كاربردي نمايش از نرم افزارهاي مورد نياز بر اساس روابط آنها با فرايندهاي كسب و كار مي باشد.
معماري داده/ اطلاعات تصويري از گروه‌هاي اطلاعاتي و جريان‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي پشتيباني اهداف استراتژيك سازمان مي‌باشد.
معماري زيرساخت/ تكنولوژي، تصويري از اجزاي مرتبط با زيرساخت ها اعم از سيستم‌هاي فناري اطلاعات، شبكه‌ها و دستگاه‌هاي جانبي مورد نياز براي پشتيباني از نرم افزارها و ايجاد اطلاعات مورد نظر سازمان مي‌باشد.
مشاوران مجرب زاوش با تسلط بر متدلوژي‌هاي معتبر در حوزه معماري سازماني و شناخت مولفه ها، اجزاء سازمان و وظايف هر مولفه و سپس شناخت ارتباط بین مولفه ها و اجزاء سازمانی با يكديگر و با محيط بيروني، اقدامات کاربردی و موثر در جهت پیاده سازی طراحي وجوه مختلف معماري سازماني و در نهايت پياده‌سازي معماری سازمانی را انجام می دهند.