تحلیل اطلاعات و تصمیم سازی

تحلیل اطلاعات و تصمیم سازی
تحلیل یک آزمایش سیستماتیک و بررسی داده ها یا اطلاعات می باشد که این کار را از طریق تجزیه اطلاعات به اجزای سازنده آن برای یافتن ارتباطات داخلی آن ها انجام می دهد. به طور مثال برای تحلیل اطلاعات آن را به داده های تشکیل دهنده تقسیم کرده، روابط علت و معلولی را می یابد و از آن در جهت حل مشکل بهره می برد و تصمیم سازی می کند. تحلیل اطلاعات از این جا شروع می شود که داده ها از منابع مختلفی جمع آوری می شوند، مورد مطالعه قرار می گیرند سپس مورد تحلیل قرار می گیرند تا به نتیجه برسند. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها روش های مختلفی دارد از جمله داده کاوی، فرآیند کاوی، هوش تجاری و غیره.
تصمیم گیری در واقع انتخاب منطقی ترین مورد از میان گزینه های موجود است. در زمان تصمیم گیری باید نكات مثبت و منفی هر گزینه بررسی شود. برای تصمیم گیری موثر، سازمان باید خروجی هر گزینه را پیش بینی کند و بر پایه تمام این موارد تصمیم بگیرد که کدام گزینه را انتخاب کند. برای تحلیل و تصمیم سازی از تکنیک های مختلف مدیریتی استفاده می شود. این تکنیک ها مثل ابزار های آماری شامل درخت تصمیم گیری، تحلیل چند معیاره، پیش بینی احتمالی و دیگر مدل ها که به تصمیم گیری کمک می کنند.
مشاوران زاوش شما را در جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات سازمان خود  یاری می رسانند و تصمیم گیری و تصمیم سازی را برای حل مسائل شما تسهیل می کنند.