مدیریت تغییرات سازمانی

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﯾﻨـﺪه اﺳـﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن‌هاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮل را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎزي ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز اﻧـﺴﺎن ها داﺋـﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ﺳـﺎزﻣﺎن ها ﻫﻤﻮاره دﯾﺪه می‌شود و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت ﺑـﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. در هر سازمان توانايي‌هاي بالقوه‌اي وجود دارد كه مي توان به نحو مطلوبي از آن‌ها در جهت تغيير و ارتقاي عملكرد سازماني بهره برد. موفقيت هر تغيير تا حدود زيادي به مهارت‌هاي مديريتي كارگزاران تغيير كه فرايندهاي تغيير را تسهيل و حمايت مي‌كنند، بستگي دارد. شرط اصلي تحقق تحول سازمان، مشاركت عموم سازمان است تغییر يگانه واقعيت پايدار در زندگي بشري است همه چيز دگرگون خواهد شد و قانون تغيير بر بسياري از پديده‌ها به خصوص مجموعه‌هاي صنعتی، بازرگانی و خدماتی حاكم خواهد شد. آنچه كه در گام‌هاي تحول سازماني و ايجاد تحول به دنبال آن هستيم، رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است که در راستای آن با مشخص كردن مطلوبيت‌ها، ارزش‌ها، مباني، اصول ، شناخت داشته‌ها و نداشته‌ها (شامل عوامل داخلي و خارجي) ، تعيين راهكارهاي دستيابي و تحقق مطلوبيت‌ها همراه با نهادينه‌سازي و اجرايي نمودن آن و نیز پيش‌بيني سازوكاري براي ارزيابي و كنترل، اين مأموريت به انجام مي رسد.
مشاوران زاوش با بررسی قلمرو و واقعیت های موجود در سازمان و تشخیص بحران‌ها و فرصت‌ها و مستند سازی آن‌ها، وضعیت مورد نظر را نشانه گیری می‌کنند و سازمان شما را در مسیر تغییر و تحول سازمانی و رسیدن به هدف مطلوب همراهی می نمایند. پس از بررسی وضع موجود ابتدا برنامه ریزی مناسب جهت تغییر و تحول سازمانی توسط مشاوران مجرب زاوش صورت می گیرد، پس از آن نوبت به اجرای تغییرات بر اساس برنامه ریزی و متناسب با فرهنگ سازماني سازمان و در نهایت کنترل وارزیابی تغییرات اعمال شده در سازمان مي‌باشد.