مدیریت در BPM

21 شهریور
بازدید: 3161
مدیریت در BPM

در BPM حرف “M” مخفف Management  (مدیریت) است. مدیریت فرآیند کسب و کار یک فلسفه مدیریتی است، نه یک پروژه و نه یک فناوری، که راهی برای تصویرسازی و مدیریت سازمان است. بهتر است آن را مدیریت مبتنی بر فرآیند بنامیم.
این که سازمان‌ها، تیم‌ها و افراد رویکرد فرآیندمحور به مدیریت را بپذیرند بستگی به این دارد که فکر کنند چه اتفاقی خواهد افتاد (اگر البته این‌طور فکر کنند). برای ارزشمند بودن، مدیریت مبتنی بر فرآیند باید از دستیابی به اهداف سازمان حمایت کند. موفقیت با تعداد مدل‌های ترسیم شده، ذکاوت معماری فرآیند، تعداد معیار‌های فرآیندی، مستند‌سازی متدولوژی‌ها و یا پیچیدگی اتوماسیون اندازه‌گیری نمی‌شود. موفقیت تنها زمانی است که عملکرد سازمان درنتیجه ترویج و استفاده از نگاه فرآیندی بهبود یافته باشد.
در یک سازمان مبتنی بر فرآیند، عملکرد فرآیند‌ها معیار اصلی سلامتی سازمان است. تصمیمات بر پایه اثرات و موضوعات مرتبط با کارایی فرآیندها اتخاذ می‌شوند. پروژه‌ها تنها برای بهبود فرآیند‌ها راه‌اندازی می‌شوند.
مدیریت فرآیند کسب و کار یک راه حل نیست، بلکه راهی برای زنده ماندن یک سازمان است.