فرایند کاوی چیست

14 بهمن
بازدید: 6371
فرایند کاوی چیست
فرایند کاوی یک تکنیک و یک ابزار کمکی برای بازسازی فرایندهای کسب‌وکار از رویدادهای ثبت شده در یک سیستم اطلاعاتی است. ورودی‌ها برای الگوهای مرتبط با فعالیتی که پس از آن به عنوان مدل‌های فرایندهای کسب‌وکار تکثیر شده‌اند، استخراج می‌شوند. کار زیادی توسط موسسات تحقیقاتی برای توسعه و پالایش الگوریتم‌ها انجام شده است، بنابراین فرایند کاوی در اصل به عنوان یکی از علمی ترین ابزارها برپایه مدیریت فرایند در نظر گرفته می‌شود. یکی از نتایج روش فرایند کاوی این است که می‌نواند مدل‌هایی را تولید کند که تمام مسیرهای ممکن یک فرایند را نشان می‌دهد و شامل استثنا و تشدید نیز می‌شود. هدف از فرایند کاوی، طراحی‌ مدل قابل اجرا نیست، بلکه اسناد دقیق و جامع و تحلیل فرایندهای موجود است.
 فرایند کاوی یکی از رشته های تحقیقاتی جدید می باشد که مابین داده کاوی از یک طرف و مدل کردن فرآیندها و تحلیل آن‌ها از طرف دیگر قرار گرفته شده است. ایده اصلی درفرآیند کاوی کشف(discovery)، نظارت (conformance checking)و بهبود فرآیند های حقیقی(enhancement) با استفاده از استخراج دانش از گزارشات رویداد(event logs) سیستم های جاری می باشد. شکل زیر نشان می‌دهد که فرایند کاوی رابطه ای را مابین فرایندهای حقیقی و داده های مرتبط به آن‌ها و نیز مدل های فرایند برقرار می‌سازد.

فرایند کاوی