مدیریت عملکرد سازمانی-ارزیابی متوازن

14 بهمن
بازدید: 3700
مدیریت عملکرد سازمانی-ارزیابی متوازن
ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard Measures) نه تنها یك ابزار اندازه گیری عملكرد فراگیر و یكپارچه است بلكه یك سیستم مدیریتی با رویكرد جدید مدیریت استراتژیك می‌باشد كه در دهه نود معرفی شد. ارزیابی متوازن (BSC)، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه‌گیری می‌کند، كه شامل شاخص های عملكرد مالی، شاخص های ارتباط با مشتری، شاخص های فرآیند داخلی كسب وكار و شاخص های رشد ویادگیری، می باشد. هر دیدگاه دو الی پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند. بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.خیلی از شركت‌ها آن را به عنوان یك زیر بنا برای سیستم مدیریت استراتژیك خود پذیرفته اند و این امر به مدیران كمك می‌كند كه كسب وكارشان را با استراتژی‌های جدید در راستای فرصت‌های رشد بر مبنای انعطاف پذیری بیشتر‌، ارزش افزوده محصولات و خدمات و كاهش هزینه ها، همسو نمایند.
تغيير و تحولات سريع و توسعه روزافزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي عملكرد سازماني اثربخش را براي سازمان‌ها اجتناب ناپذير نموده است. مدل‌هاي مختلف و متنوعي براي ارزيابي عملكرد سازماني از سوي انديشمندان اين حوزه ارايه گرديده است كه سازمان‌ها متناسب با نوع سازمان، ماموريت، ساختار، نيروي انساني خود از آن استفاده مي‌نمايند، لذا سازمان‌هاي ماموريت محور نيز از اين امر مستثنا نبوده و همه سازمان ها نياز به الگويي براي ارزيابي عملكرد خود دارند
بررسي هاي انجام شده، نشان مي دهد كه مدل هاي ارزيابي متوازن (BSC) و تعالي سازماني (EFQM) در صورت تلفيق مي‌توانند چارچوب مناسبي را براي ارزيابي عملكرد فراهم نمايند؛ زيرا اين دو مدل، صرف نظر از شباهت هاي مهمي كه دارند، داراي منشا متفاوتي مي باشند و مي توانند هم پوشاني مناسبي را ايجاد نمايند.